Política de Privacitat

Informació sobre protecció de dades

 

Denominació social

Responsable del Tractament: AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS.
Dir. Postal: Plaça Francesc Layret, s/n, 08290 de Cerdanyola del Vallès.
Tfno: 93 580 88 88
Email: dpd@cerdanyola.cat

Encarregat del Tractament: PROGESS, SL. (en endavant Montflorit)
Dir. Postal: Av. Diagonal, 392, 1r-1a, 08037 de Barcelona.
Tfno: 93 457 81 11
Email: dpd@progess.com

 

Finalitat

Per què fem servir les dades?

La següent Política de Privacitat estableix els termes en què tractarem les dades personals a MONTFLORIT; això inclou qualsevol dada personal recollida a través de la nostra pàgina web http://ebmmontflorit.progess.com així com qualsevol altra dada que tractem en exercici de la nostra activitat docent i orientadora.

A MONTFLORIT tractem diferents tipus de dades personals:

Dades d’alumnes: en el procés de preinscripció, matrícula i durant l’escolarització de l’alumne, es recollirà diferents tipus d’informació personal dels alumnes. Aquesta informació és necessària per complir les nostres funcions docents i orientadores.

Dades de famílies: recollim i tractem dades personals tant de famílies dels alumnes matriculats com de famílies que en algun moment mostrin interès per la nostra oferta educativa.

Dades de treballadors: tractem les dades personals dels nostres treballadors amb l’exclusiva finalitat de mantenir i gestionar la relació laboral.

Dades de candidats a vacants laborals: Podem recollir dades de persones que de manera voluntària o per una recerca del Centre, ens facin arribar els seus currículums. Utilitzarem aquestes dades per cobrir possibles vacants laborals al nostre Centre.

Què fem amb les dades?
Les dades personals dels alumnes són únicament tractades pel desenvolupament de les funcions docents i orientadores pròpies del Centre. Per aquest tractament no es requereix cap consentiment previ, d’acord a la normativa vigent en matèria d’educació, per qualsevol ús de les dades personals dels alumnes diferents dels aquí indicats, demanarem el consentiment previ, exprés i específic dels seus titulars o representants legals. En el cas que l’alumne sigui major de 14 anys sol·licitarem el seu consentiment pel tractament de les seves dades, llevat d’aquells supòsits en que la llei exigeixi l’assistència dels titulars de la pàtria potestat o tutela. Si l’alumne és menor de 14 anys, aquest consentiment serà sempre sol·licitat als representants legals o tutors.

D’acord a la normativa vigent, les dades personals que podem sol·licitar per al compliment de les labors educatives i docents, són aquelles que fan referència a l’origen i ambient familiar i social, a característiques o condicions personals, al desenvolupament i resultats de la seva escolarització, així com a aquelles altres circumstàncies el coneixement de les quals sigui necessari per a l’educació i orientació dels alumnes.

En el cas de les dades personals dels familiars seran exclusivament tractades amb finalitats administratives relacionades amb les labors docents i orientadors, anteriorment citades. En el supòsit de familiars que hagin demanat informació sobre la nostra oferta educativa sense haver cursat la matrícula, les seves dades seran utilitzades per informar-los de les nostres activitats, sempre que hagin donat el consentiment a l’efecte.

Quant de temps custodiem les seves dades?

El termini de custòdia dels expedients i qualsevol altra documentació acadèmica és el que es fixa en la normativa autonòmica aplicable. D’acord a la normativa vigent forma part de l’expedient acadèmic de l’alumne “els resultats de l’avaluació, de les propostes de promoció i titulació i, si escau, de les mesures d’atenció a la diversitat adoptades, de les adaptacions curriculars significatives, del lliurament del certificat oficial sobre la seva escolaritat i el nivell d’adquisició de les competències bàsiques i un informe orientador sobre les seves opcions acadèmiques i professionals”.

Tota aquella documentació que pugui adjuntar-se a l’expedient acadèmic de l’alumne i que no formi part específicament del mateix, serà destruïda pel Centre al moment que l’alumne compleixi el seu cicle formatiu en el mateix.

Les dades de familiars d’alumnes matriculats seran arxivades pel temps necessari per atendre a responsabilitats que emanin de la relació de prestació de serveis. En el cas de familiars que hagin donat el seu consentiment per rebre informació sobre el Centre, les seves dades seran tractades fins que revoquin aquest consentiment.

En relació a les dades laborals aquestes seran tractades mentre duri la relació i una vegada conclosa, pel temps necessari per  atendre a possibles responsabilitats legals que emanin de la relació laboral, una vegada aquesta hagi quedat extingida.

En el cas que ens hagi enviat el seu CV o de realitzar alguna entrevista per una vacant laboral, les seves dades personals seran arxivades per un període dos any, després del qual, de no haver estat seleccionat, s'esborraran dels nostres sistemes.

 

Legitimització
 

Habilitació legal pel tractament de dades:

La Disposició addicional vint-i-tresena de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, estableix que “Els pares o tutors i els propis alumnes hauran de col·laborar en l'obtenció de la informació a la qual fa referència aquest article. La incorporació d'un alumne a un centre docent suposarà el consentiment per al tractament de les seves dades i, si escau, la cessió de dades procedents del centre en el qual hagués estat escolaritzat amb anterioritat, en els termes establerts en la legislació sobre protecció de dades. En tot cas, la informació a la qual es refereix aquest apartat serà l'estrictament necessària per a la funció docent i orientadora, no podent tractar-se amb finalitats diferents de l'educatiu sense consentiment exprés.”

Compliment contractual

En el cas de contractació de serveis prestats per entitats externes al Centre (extraescolars, colònies, etc..) les dades dels alumnes podran ser comunicades a aquestes entitats per tal de donar compliment a la vostra sol·licitud.

Consentiment previ i exprés

Per qualsevol altre ús de les dades diferent dels previstos en la legislació educativa vigent, sol·licitarem el vostre consentiment previ i exprés.

Així mateix les dades personals dels treballadors seran tractades per al compliment de la relació contractual.

 

Destinataris
 

Cessions de dades a tercers

Únicament cedirem les dades personals en aquells casos en què existeixi una obligació legal per fer-ho. En aquests casos els cessionaris de les dades solen ser administracions públiques que tindran accés a les dades en el marc de les seves competències (Departament d’Ensenyament, Mossos d’Esquadra, Fiscalia de Menors, Tribunals, CAP, Centres sanitaris (en cas d’emergència).

En qualsevol altre cas sol·licitarem el consentiment previ i explícit del titular de les dades, per procedir a la seva cessió.
Categoria de dades
El Centre tractarà la següent tipologia de dades personals en exercici de la seva activitat:

Dades identificatives i documents oficials (nom, cognom, imatge, DNI, llibre de família, ...).
Dades de contacte (domicili, telèfon, correu electrònic...)
Dades bancàries (números de compte).
Dades acadèmiques (notes, qualificacions, etc...).
Dades sensibles: eventualment i amb l’exclusiva finalitat de complir la nostra funció docent i orientadora o per atendre una urgència podem recollir o tractar dades més sensibles com les relacionades amb la salut (al·lèrgies, informes psicopedagògics, informes mèdics, llibres de vacunació, etc...). 
Dades relacionades amb l’entorn social de l’alumne: membres de la família, ingressos, situacions familiars “conflictives” (divorcis, separacions, maltractaments...).

Drets
 

Te dret a:

Accedir a les dades personals.
Rectificar les dades personals.
Suprimir les dades personals.
Presentar una denúncia o un escrit per a la tutela dels teus drets davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o davant l'agència autonòmica de protecció de dades, en cas que existís.
Ser informat de qualsevol incidència de seguretat que pugui afectar als teus drets.
Limitació del tractament.
Portabilitat.